MENU
Aula_close Layer 1

Udviklingsplan

Udviklingsplan for Langelinieskolen 2019 til 21 med årshjul for skoleåret 2019/20

Langelinieskolen har som rettighedsskole fokus på elevernes indblik i deres eget liv, i egne og andres rettigheder, i skolens hverdag.

Vi har fokus på udsyn og kontakt til det globale fællesskab, vi alle er en del af.

Vores bærende værdimæssige afsæt og skolens samlede målsætninger, skal være understøttende for skolens liv.

Vi arbejder igennem hele skoleforløbet på at sikre børns viden om og handlekompetencer i forhold til FNs Børnekonvention.

For os er det et vigtigt mål, at skolens elever har reel medindflydelse på vores skole, så vi kan gøre en god skole bedre – år for år!

 

ALMENSKOLE, FRITIDSINSTITUTION, SPK OG ELEVHJEM

Nedenstående er tænkt som et redskab for at give et overblik over vores væsentlige fokusområder de kommende to skoleår. Udviklingsplanen er en dynamisk plan, der løbende redigeres.

1.  Faglighed

2.  Inkluderende fællesskaber

3.  Organisering

4.  Skole/hjemsamarbejde

5.  Rettighedsskolen

6.  Kommunikation

7.  Elevtrivsel

8.  Personale

9.  Fritidsinstitutionen

10.   SPK og elevhjemmet

11.   Drift

12.   Årshjul

 

1.  Faglighed

Overskrifter

Initiativer

Tidsplan

2019 aug. – dec.

2020 jan. – jun.

2020 aug. – dec.

2021 jan.  – jun.

Fagteam

Fagteammøder er lagt fast ind i skolens mødeplan.

Fokus på næste skridt ift. arbejdet i skolens fagteam.

 

x

x

x

x

Læring der ses 2

Skolens didaktiske vejvisere har opdelt skolens team på mellemtrinet og i overbygningen mellem sig. Fokus er på feedback og elevsamtaler.

 

x

x

 

 

Feedback-samtaler

Der arbejdes systematisk med feedbacksamtaler i skolen overbygning som en del af udskolingsindsatsen.

 

x

x

 

 

Årsplaner i Meebook

Der udarbejdes fælles årsplaner på alle årgange.

 

x

 

 

 

Ugeplaner i Meebook

Alle lærere og bh.kl.ledere udarbejder ugeplaner i Meebook.

 

x

x

x

x

SoMeIn

Skolen deltager og er koordinerede skole i Erasmusprojektet SoMeIn i samarbejde med skoler i Finland, Catalonien, Grækenland og Estland. Fokus er sociale medier og inklusion.

 

x

x

 

 

Udskolings-indsats

Ud over feedback-samtaler har skolen fokus på at hæve elevernes eksamenskarakterer, både generelt og hos de elever, der ligger blandt de fagligt 20% svageste. Fokus er også på de elever, der har svært ved at gå i skole – og på udvikling af et nyt relevant udskolingsmiljø for skolen 7. til 9. klasser.

 

x

x

 

 

Oslo-uddannelse

Skolens ledelse deltager I Oslo-ledelsesuddannelse, med fokus på selvevaluering og datainformeret skoleledelse.

x

x

x

 

 

Faglig fokus på faget matematik

Skolens udviklingsgruppe og skolens matematikvejledere sparrer ift. en særlig indsats ift. at forbedre skolens faglige resultater i faget matematik.

 

 

 

x

x

Co-teaching

Skolen indgår I et kommunalt udviklingsforløb med afsæt i co-teaching.

 

 

x

x

x

Oslo-perspektivet

Implementering af perspektiverne fra Oslo-uddannelsen i skolen praksis.

x

x

x

x

x

Fagudvalg

Fokus på den faglige trappe fra årgang til årgang. Ledelsen har opdelt skolens fagudvalg for det kommende skoleår imellem sig: HS - naturfag, SP – dansk, HST – sprog, KB matematik

 

 

 

x

x

Læsning på alle årgange

Der indføres læsebånd på alle årgange.

 

 

 

x

x

Ledelsesfagteam

Ledelsen arbejder med et ugentlig koordinerende ledelsesmøde og med månedlige ledelses-fagteammøder.

 

x

x

x

x

Erfaringsudveksling med andre store skoler

Ledelsen har aftalt erfaringsudveksling men en anden stor skole i området.

 

 

x

x

x

 

2.  Inkluderende fællesskaber

Overskrifter

Initiativer

Tidsplan

2019 aug. – dec.

2020 jan. – jun.

2020 aug. – dec.

2021 jan. – jun.

RC-bånd K58

Det arbejdes med indsatser for elever med særlige behov i et skærmet undervisningsmiljø.

Fx elever der er i BUF-flex.

 

x

x

 

 

RC-bånd H41

Det arbejdes med indsatser for elever med særlige behov i et skærmet undervisningsmiljø.

Fx elever der er i BUF-flex.

 

x

x

 

 

Udeskole – Grønt bånd

Muligheden for at etablere et supplerende Ude-skole-undervisningstilbud skal afklares og evt. opstartes i 2020.

 

 

 

x

x

Pædagogisk notat

Der arbejdes systematisk med dokumentation og beskrivelses af individuelle indsatser med afsæt i forvaltningens pædagogiske notat-skabelon.

 

x

x

 

 

Handlingsplaner

Der udarbejdes pædagogiske og faglige handlingsplaner for alle elever, der får støtte via skolens ressourcecenter (RC.)

 

x

x

 

 

Lærings-konferencer

Der arbejdes på alle årgange med systematisk analyse og opfølgning ift. elevresultater fra tests.

 

x

x

x

x

Undervisning af elever med særlige ressourcer

Skolen fik ikke imødekommet sin ansøgning af Mærskfonden, men arbejder nu på i samarbejde med Clever Consulting at få uddannet to faglige vejledere ift. elever med særlige faglige ressourcer.

 

x

 

 

                            

RC 2,0

Ny organisering af skolen RC og PLC

 

 

x

x

 

 

3.  Organisering

Overskrifter

Initiativer

Tidsplan

2019 aug. – dec.

2020 jan. – jun.

2020 aug. – dec.

2021 jan. – jun.

Dialog med forvaltningen om skolens fremtidige kapacitet

Afslutning på dialog mellem skolebestyrelse og skoleledelse og forvaltningen ift. en afklaring af, om skolens fremtidige kapacitet og et fremtidigt samarbejde med Taleklasserækken på Nyboder Skole.

 

x

x

 

 

Dialog internt ift. skolens fremtidige spormæssige og pædagogiske organisering

Skolens fremtidige spormæssige kapacitet er afklaret, og dermed skal der finde en intern proces sted, ift. hvordan skolens 4. klasser i fremtiden kan gå i skole på Kastelsvej 58, og om hvordan skolens KKFO og SPK kan være i den gule bygning på Kastelsvej 58.

Efterfølgende skal det drøftes, hvordan skole og KKFO´s pædagogiske, faglige, administrative og ledelsesmæssige ressourcer – i fremtiden skal organiseres.

 

x

x

 

 

Fra tre til to afdelinger

Implementering af en matrikelbaseret afdelingsopdeling, 0. til og med 4. klasse på K58, og 5. til og med 9. klasse i H41.

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Skole/hjem-samarbejde

Overskrifter

Initiativer

Tidsplan

2019 aug. – dec.

2020 jan. – jun.

2020 aug. – dec.

2021 jan. – jun.

Fokus på en god dialog mellem skole og hjem

Som afslutningen på en proces for at få en mere konstruktiv og ressourcemæssig afstemt kommunikation mellem skole og hjem, udsendes en folder til alle forældre. Medlemmer fra skolebestyrelsen deltager i den forbindelse ved alle efterårets forældremøder. Her sætter skolebestyrelsen fokus på, hvordan vi sammen sikrer en god dialog mellem skole og forældre.

 

x

x

 

 

Proaktive behovssamtaler

Hvor det skønnes nødvendig inviteres forældre til behovssamtaler ifm. opstarten af skoleåret.

 

x

 

 

 

Elevfravær

Fra skolens ledelse sættes der fokus på systematikken ift., at skolens lærere og bh.klasseledere indberetter jf. forvaltningen regler bekymrende fravær til skolens ledelse. Skolens ledelse indkalder til fraværssamtaler.

 

x

x

 

 

OTL

OTL-kursus for alle medarbejdere og skolens kontaktforældre

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Rettighedsskolen

Overskrifter

Initiativer

Tidsplan

2019 aug. – dec.

2020 jan. – jun.

2020 aug. – dec.

2021 jan. – jun.

Årshjul

Rettighedsrådet udarbejder et årshjul, der danner grundlag for skolens rettighedsarbejde, rettighedsdage, møder mv.

 

x

x

 

 

Verdensmål 12

Skolens arbejder dette skoleår med

Verdensmål 12.

Arbejdet sammenkædes med rettighedsskolearbejdet for en bæredygtig fremtid for alle børn.

 

x

x

 

 

Skolens målsætninger og værdigrundlag

Skolebestyrelsen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde med at afstemme principper, retningslinjer mv. ift. rettighedsskolens værdigrundlag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

6.  Kommunikation

Overskrifter

Initiativer

Tidsplan

2019 aug. – dec.

2020 jan. – jun.

2020 aug. – dec.

2021 jan. – jun.

AULA

Opstart og implementering af drift.

 

x

x

 

 

Kommunikation mellem skole og forældre

Se punkt 4.

 

x

x

 

 

OTL

Skoleledelsen uddannes i kommunikationsredskabet OTL

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Elevtrivsel

Overskrifter

Initiativer

Tidsplan

2019 aug. – dec.

2020 jan. – jun.

2020 aug. – dec.

2021 jan. – jun.

Opfølgning på elevtrivsels-undersøgelsen forår 2019

Alle klasser arbejder med et eller to af overskrifter i klassens elevtrivselsundersøgelse.

 

 

x

 

 

 

UPV19

Med afsæt i skolens samlede elevtrivselsundersøgelse, udarbejdes der en Undervisningsmiljøvurdering med en handlingsplan.

 

x

 

 

 

Rygepolitik

Skolens elevråd udarbejder sammen med resten af skolen en rygepolitik og handlingsplan med afsæt de kommunale retningslinjer.

 

x

 

 

 

Skolegården i Holsteinsgade

I dialog med elevråd og personale skal det afklares, hvordan skolegården i Holsteinsgade kan komme til at fungere bedre? I den forbindelse skal det også afklares, om der på længeres sigt skal arbejdes med forskudte elevpauser.

 

x

x

 

 

VRSRM

På skolen skal der udarbejdes en handlingsplan ift. en aktiv 0-tolerence politik ift. ytringer og oplevelser af diskrimination ift. Vold, Racisme, Seksualisering, Religion og Mobning.

 

 

x

x

 

Praksisskriv

Der udarbejdes et praksisskriv ift. hvordan personalet kan håndtere elever, der har svært ved at gå skole.

x

x

 

 

 

Styrke tryghed og trivsel

Kursus/ forløb med Helle Nattestad fra Frejaskolen

 

x

x

 

 

 

8.  Personale

Overskrifter

Initiativer

Tidsplan

2019 aug. – dec.

2020 jan. – jun.

2020 aug. – dec.

2021 jan. – jun.

Opfølgning på trivselsunder-søgelsen TU19

Der udarbejdes en handlingsplan. Skolens MED, AMG, TRIO og skolebestyrelse følger fremdriften i arbejdet med handlingsplanen.

 

x

x

 

 

Ny form på MUS

Dialog i MED ift. drøftelser og beslutning om en ny form på MUS.

 

 

 

 

 

Ny læreraftale

Samtaler om opgaveoversigter.

Hvornår evalueringen af hvordan aftalen fungerer her på Langelinieskolen, skal finde sted, aftales i skolens TRIO.

 

Senest i uge 43

 

 

 

Affaldssortering

Fokus på implementering af den kommunale affaldssortering på skoler og institutioner.

 

x

x

 

 

Rengøring

Fokus på den kommunale omlægning af rengøring på skoler og institutioner

 

x

 

 

 

Fokus på at styrke tryghed og trivsel

Møder, drøftelser og kursus med eksterne oplægsholdere ift. at udvikle og styrke vores praksis i relation til forebyggelse og håndtering af konflikter og voldsomme hændelser.

 

x

x

 

 

Ledelses-fagteam

Ledelsen har udover sine ugentlige ledelsesteammøder etableret månedlige ledelses-fagteammøder, hvor ledelse arbejder og løser opgaver sammen.

 

x

x

 

                            

 

9.  Fritidsinstitutionen

Overskrifter

Initiativer

Tidsplan

2019 aug. – dec.

2020 jan. – jun.

2020 aug. – dec.

2021 jan. – jun.

Børn og bevægelse

Vi har fokus på mere kvalificeret bevægelse i KKFOens aktiviteter – i skolen og i KKFOen.

Frikvarter, Eftermiddag, UUV

 

x

x

x

x

Sprog

Fokus på sprog og på at skabe sprogmiljøer i KKFOen.

 

x

x

x

x

1.maj-børn

Evaluering af KKFOens strukturer ift. at børnene starter hos os d. 1. maj. Fokus på udvikling af rammesætningen for 1. maj-opstarten.

 

 

x

 

 

Roller

Pejlemærkediskussion. Definition og beskrivelse af medarbejdernes faglige roller i deres arbejde.

 

x

x

 

 

Børnemiljø-vurdering

Hver andet år udarbejdes BMV. I år skal der derfor udarbejdes en handleplan for indsatser for KKFOens forskellige afdeling.

 

x

x

 

 

Forældre-partnerskab

Dialog i forældrerådet ift. handleplan om forældrepartnerskab/forældresamarbejde.

 

 

x

x

 

Sygefravær

Fokus på systematik ift. arbejdet med nedbringelse af personalets sygefravær.

 

x

x

x

x

Strukturel evaluering

Fokus på børn i åbne rum – fx gange og udearealer, og overgange fra en aktivitet til en anden.

 

 

x

x

x

 

10.         SPK og elevhjemmet

Overskrifter

Initiativer

Tidsplan

2019 aug. – dec.

2020 jan. – jun.

2020 aug. – dec.

2021 jan. – jun.

Samarbejde mellem elevhjem og SPK på K58

Øget tværfagligt samarbejde mellem de tre SPK-miljøer.

 

 

x

 

 

Tilpasse SPKs ramme

Tilpasse SPKs ramme til børnenes behov for læring og trivsel.

 

x

x

 

 

Kompetence-udvikling

Verbal dyspraksi.

 

 

x

 

 

Tegnsprog

Opkvalificering ift. tegnsprog og testmaterialer.

 

 

x

 

 

SPKs fremtidige samarbejde med Taleklasse-rækken på Nyboder skole

Når det politisk er afklaret om SPK skal sammenlægges med Taleklasserækken på Nyboder Skole, skal der udarbejdes en specifik plan for fremtidens SPK.

 

x

x

x

 

Fællesfaglig eftermiddag

Fællesfaglig dialog i SPK-regi – d. 16.1.20.

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

11.         Drift

Overskrifter

Initiativer

Tidsplan

2019 aug. – dec.

2020 jan. – jun.

2020 aug. – dec.

2021 jan. – jun.

Drift uden en administrativ leder

Implementering af skolen administrative opgave

 

x

 

 

 

Indkøring at to nye sekretærer

Indkøring af administrative og sekretariatsopgaver med to nyansatte skolesekretærer.

 

x

 

 

 

Kvantum

Fortsætte omlægning af skolens indkøb, så skolens samlede indkøb foretages i økonomisystemet Kvantum.

 

x

x

x

x

Budgetlægning

Budgetlægning med fokus på udarbejdelse af driftsvenlige regneark til styring af fagkonto, temakonti mm.

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.         Årshjul

Årshjul for team

August

 

•       Konkretisering af års- og mødeplaner, herunder datoer for skole/hjem-samtaler, behovssamtaler og forældremøder

•       Tydelige sociale og fælles faglige mål f.eks. læsning

•       Koordinering af undervisnings- og lærings temaer

•       Teamets interne mål og udvikling - mål for teamsamarbejdet

•       Teamsamarbejdets form - mødekalender - kommunikation - digital platform mv

 

September

 

•       Første evalueringer af undervisning, fælles aktiviteter og teamsamarbejde - fokus på sociale og fællesfaglige mål

•       Opstart af feedbacksamtaler

•       Elevplaner og forældresamarbejde

•       Detailplanlægning og koordinering af forløb

•       Begynde detailplan af særlige arrangementer i resten af året

 

 

 

Oktober

 

       Aftaler ift. afholdelse af læringskonferencer

 

November

 

 

 

December

 

 

 

Januar

 

•       Evaluering og differentiering af undervisning og læring fokus på personlige og faglige mål

•       Elevplaner og forældre samarbejde

•       Særlige indsatser og begivenheder

•       Test og dokumentationer, dialoger med vejledere

 

 

Februar

 

· Teamudviklingssamtaler 

 

Marts

 

•       Feedback til elever og forældre

 

 

 

 

April

 

 

 

Maj

 

 

 

Juni

 

•       Evaluering af året og af teamets arbejde

•       Næste års team, opgaver, udvikling, skitser til kommende årsplaner med fælles opgaver

•       Mødeplan og temaer

•       Oprydning og organisering af rum, materialer, planer - lokale eller team flytning?

 

 

 

Årshjul for administrationen

August

Generelle opgaver hele året

 

· Skolestart - opstart

· Service til elever, forældre og personale

 

· Indkøb af kontormaterialer

· Telefonbetjening

 

· Opdatering af div. klasselister

· Indkøb af kontorartikler

 

· Opdatering af Aula og personalelister/dueslag mm

· HT kort og andre kort.

 

September

· Lokaleudlån

 

· Økonomi, elevtal pr. 5/9

· Sortering af post

 

· Årsbog/foto

· Sortering af skoles mail

 

· Elevernes legatsøgning

·

 

Oktober

· Ajourføring af data

 

· Standpunktskaraktere 8. og 9. Kl.

· Elevadministration

 

· Adm. af kursus/ kompetencecentret

· Elevfravær

 

November

· Ad-hoc opgaver

 

· Visitation af SPK elever/kontakt til kommuner

· Budgetopfølgning

 

· Standpunktskarakter 9.kl.

· Små interne regnskaber

 

December

Skole og fritidsinstitution

 

· Økonomi, årsregnskab,

 

 

· UVM eksamenstilmelding

· Ansættelser/fratrædelser

 

· Start indskrivning almen afd.

· Personalesager/jura

 

Januar

· Sygefravær/ferietastning

 

· Budgetplanlægning

· Timeløn/vikarløn

 

Februar

 

 

· Valgfag -tysk/fransk

· Workflow – faktura

 

· Standpunktskarakter  8.kl.

· Firmadankort

 

· Optagelse.dk  9.kl. elever

· Omposteringer

 

Marts

· Timeløn/vikarløn

 

· Indskrivning ajourføring

 

 

· Ferieregnskab

· Jobrotation

 

· Ajourføring af hjemmeside

· Tilskudsmedarbejdere

 

April

 

 

· Kursusbrochure SPK udsendes

· Opflg .timeregistreringsark

· Rengøringskoordinator

 

Maj

· Indkøb af diverse

 

· Indskrivningen alm. afd

 

 

· Eksamen

 

 

· Trio-arbejdsoversigter

 

 

Juni

 

 

· Ajourføre næste skoleårs planlægningsark

 

 

· Økonomi halvårsregnskab

 

 

 

Årshjul for det tekniske ejendomspersonale

August

Generelle opgaver hele året

 

· Forberedelse af skolestart

Kopimaskine – fejlmelding

 

· Klargøring af lokaler

Toilet og vask, ved forstoppelse

 

· Klargøring af elevskabe

Hærværk, bestille håndværkere

 

· Nøgler til ny ansatte

Små håndværksmæssige reparationer

 

· Skolens fødelsedag

Lukke runde, lukning af husene

 

September

Lokaleudlån. Alarm og rundvisning

 

· Temadage

 

 

· Emneuger

Mælkesortering

 

Oktober

Indkøb til møder

 

· Klargør vintermateriel

Kørsel med post ml. afdelingerne

 

· Indkøb af salt

Ad-hoc opgaver

 

November

 

 

· Bankoaften

Indsamling af affald på arealerne

 

· Rettighedsuge

Fejning af gården

 

· Juletræ

Sortere affald inde og ude

 

December

Blå futter, sortering

 

· Julepyntning

 

 

· Julefest

 

 

· Luciafest

 

 

Januar

 

 

· Snerydning

 

 

Februar

 

 

· FOF – gamle elevers fest

 

 

Marts

 

 

· Emneuge

 

 

· Havearbejde

 

 

April

 

 

· Opstilling til eksamen

 

 

· Havearbejde

 

 

Maj

 

 

· Opstilling til eksamen

 

 

· Sidste skoledag 9. klasse

 

 

Juni

 

 

· Sidste skoledag elever

 

 

· Klasseflytning

 

 

· Oprydning

 

 

 

 

 

 

Årshjul for indskolingen

August

 

Første skoledag for børnehaveklasserne kl. 10-12

 

Første skoledag for 1.-3. klasse kl. 9-14

 

Evt. læsebånd

 

 

September

 

Sprogscreening af børnehaveklassebørn

 

Forældremøde i 0.-3. klasse

 

Evaluering med børnehaveklasseledere og stærkt samarbejde vedr. første skoledag og klassedannelse.

 

Oktober

 

Brev til kommende skolebørn om informationsaften i uge 45

 

Emneuge om rettigheder

 

November

 

Informationsaften for forældre til kommende børnehaveklassebørn (uge 45)

 

Informationsaften for forældre til Københavnermodelbørn (uge 45)

 

Indskrivning til børnehaveklasse (uge 46 og 47)

 

Skole-hjem-frit-samtaler 0.-3. klasser

 

Frivillige nationale tests

 

December

 

Advents-julemorgensamlinger hver fredag i december

 

Skole-hjem-frit-samtaler 0.-3. klasser

 

Januar

 

Information til kommende børnehaveklassebørn om optagelse på LAN

 

Skole-hjem-frit-samtaler 0.-3. klasser

 

Februar

 

Skriftlige vidensoverdragelser (senest i uge 7)

 

Opstartsmøde med børnehaveklasseledere og stærkt-samarbejdspædagoger – fordeling af kommende børnehaveklassebørn

 

Marts

 

Vidensoverdragelse med børnehaverne

 

Besøgsdag for kommende børnehaveklassebørn

 

April

 

2. klasse national test i dansk

3. klasse national test i matematik

 

 

 

 

Maj

 

 

 

Forældremøde i 0.-3. kl.

 

Behovsskolehjemsamtaler

 

       Klassedannelse i 0. klasserne

 

Juni

 

       Åben Mark

 

Langeliniedage og afslutning af skoleåret

 

Overlevering til nye klasselærere

 

 

 

Årshjul for mellemtrinet

August

 

•       Opstart 4.- 6. klasse

•       Stav 4 test i 5. klasse

•       Forældremøder i 4.- 6. klasse

 

 

 

September

 

 

 

Oktober

 

•       Skole/hjem-samtaler i 4.- 6. klasse

•       Emneuger

•       Trimdag

 

 

 

November

 

•       Nationale frivillige prøver

 

December

 

Julesamlinger i december i 4.- 6. klasse

 

Januar

 

•       Emneuger

 

Februar

 

 

 

Marts

 

 

 

April

 

•       Skole/hjem-samtaler i 4.- 6. klasse

•       Emneuge - Rettigheder

 

•       Nationale obligatoriske prøver

 

 

 

Maj

 

· Forældremøder i 4.- 6. klasse

 

Juni

 

· Langeliniedage og afslutning af skoleåret

· Overlevering ift. lærerskift ift. klasser

 

 

 

 

Årshjul for overbygningen

August

 

· Første skoledag

7., 8. og 9. kl.

· Beslutte prøveform i dansk

9. kl.

· Lejrskole

7. kl.

September

 

· Årsplaner klar

7., 8. og 9. kl.

· Erhvervsskoler

8. kl.

· Opstart på feedbacksamtaler

 

Oktober

 

· Praktik

8. og 9. kl.

· Trimdag

7., 8. og 9. kl.

November

 

· Terminsprøver

9. kl.

· Afgivelse af karakterer 1. gang

8. og 9. kl.

· UPV

8. og 9. kl.

 

 

December

 

 

 

Januar

 

 

 

Februar

 

· Projektopgave

7., 8. og 9. kl.

· Optagelse.dk

9. kl.

· Afgivelse af karakterer 2. gang

9. kl.

 

 

Marts

 

· Planlægge lejrskole

7. kl.

· Planlæg emner i prøvefag

9. kl.

 

 

April

 

· Afgivelse af karakterer 3. gang

9. kl.

 

 

Maj

 

· Skriftlige 9. kl. prøver

9. kl.

· Sidste skoledag

9. kl.

· Afgivelse af karakterer 2. gang

8. kl.

 

 

Juni

 

 

7. kl.

· Mundtlige 9. kl. prøver

9. kl.

· Langeliniedage

7., 8. og 9. kl.

 

 

Årshjul for Fritidsinstitutionen

Uger/måned

Sommer / Efterår

August

Klargøring til skolestart, ferieuge og Skoleteam- og PLmøder

 

 

Aug.-okt.

Teamsamarbejde, Årshjul, Kontrakt, Pejlemærker og Teamkoordinator

 

Aktivitet og Værksteds plan - værksteder fra start september

 

Skolepædagoger ; 1:1 samarbejde, USU, klasseledelse 

Sep.-okt.

Skole/frit hjem-samtaler – for 3. klasserne sammen med Pumpestationen

 

RS projekt

 

Børnemiljøvurdering

 

 

August

Årsnorm afregning

September

Planlægning af uge 41, Rettighedsdage og TRIM-dag

August/sep.

Fælles forældremøder

 

3. klasse-samarbejde

September

Teamudviklingssamtaler

 

Samvær /team afd.?

 

Fagteam opstart

 

 

 

Efterår /Vinter

Oktober

Aktivitet og værkstedsplan for vinter

Oktober

Halloween

Oktober/november

MUS / SUMO

Oktover/november

Info arr. kommende bh. kl.

November

SPK Banko

November/december

Juleproduktion

December

Afdelingsjulearrangementer

December

Julefest for personale

 

Vinter /Forår

 

Teamudviklings- og opsamlingssamtaler

 

Samvær/team afd.?

Februar

Fastelavn

 

Forår /Sommer

Marts/april

Aktivitets- og værksteds plan for forår

Marts/april

Opstart med 1. maj-børn

April/juni

Mini MUS

April/juni

Skole/frit-hjem behovssamtaler for bh.kl. til og med 2. kl.

Marts/april

Børnehavebesøg

Maj/juni

To nye team opstart, To aften møder

 

 

Maj/ juni

Årsnorms og registrerings afklaring

Maj/juni

Fælles forældremøder

Juni

Ansættelse af nye medarb.

 

Aktivitets afklaring for kommende skoleår

 

Samvær/team afd.?

Juni

Sommerafslutning og fest for personalet i afdelingerne og fælles

 

Årshjul for SPK

August

 

· Skovtur/fællestur

· Forældremøder

· Statusrapporter og mødeplan for revis

· Samtykkeerklæringer

 

September

 

· Færdiggøre statusrapporter og handleplaner

· Skolehjemsamtaler

· Frivillige nationale test

· Læringskonferencer

 

Oktober

 

· Status - og visitationsmøder

· Samarbejde med UU Kbh. og hjemkommuner om vejl. og udslusning

 

November

 

· Status – og visitationsmøder

· Udarbejde todoliste ift. arbejdet i testteamet og med BCK

· Banko

· Læringskonferencer

 

December

 

· Visitation

 

Januar

 

· MUS

 

Februar

 

· MUS

· Timeplan og afvigelser for det kommende skoleår

· Gruppe – og teamdannelse, resursefordeling

· Nationale test

· Forældremøder

· Fastelavn

· Læringskonferencer

 

Marts

 

· Skole/hjem-samtaler

 

April

 

· SPK’s fødselsdag d. 17. april.

 

Maj

 

· Fagfordeling, endelig resurse - og timefordeling til grupperne

· Års - og mødeplan

· Forældremøder

· Statusrapporter påbegyndes

 

Juni

 

· Skemalægning

· Forældremøder

· Dimission

 

 

 

 

Årshjul for elevhjemmet

August

 

•       Sommerfest for børn og forældre

•       Skrive revisitationspapirer

•       Budgetopfølgning

 

 

 

September

 

•       Udarbejdelse af fondansøgninger til årets vinterkoloni

 

Oktober

 

•       Pædagogisk weekend. (pædagogiske pejlemærker for det kommende år)

 

November

 

•       Revisitationsmøder med kommuner og forældre

 

December

 

•       Forældremøde

•       Fællessamling for hele LL-skolen

•       Koloniweekend for drenge/piger

•       Juleafslutning for børn

•       Tilsynsbesøg

•       Afslutning af budgetår

 

Januar

 

•       MUS

 

Februar

 

•       Forberedelse og afholdelse af vinterkoloni

•       Fællessamling for hele LL-skolen

•       Udarbejdelse/prioritering af årets budget

 

 

 

Marts

 

•       Indledende møder omkring revisitationer

•       Budget opfølgning

 

 

 

April

 

 

 

Maj

 

•       Koloniweekend

 

Juni

 

 

 

 

Årshjul for Rettighedsrådet

August

 

•       Workshop for nyt personale

•       Emneuge + baseline, info til forældre

•       RR møderække

•       Visuel gruppe

 

September

 

 

 

Oktober

 

 

 

November

 

•       BK fødselsdag, tryghedsvandringer og tilgængelighedsundersøgelser

 

December

 

 

 

Januar

 

•       Organisere forsat implementering

•       Følge op på implementering

 

Februar

 

 

 

Marts

 

•       Afslutte plan med status, planlægge temauge

•       Forberede og organisere gen-undersøgelser

•       Baseline + vandringer

•       Temauge

 

 

 

April

 

 

 

Maj

 

 

 

Juni

 

 

 

 

Årshjul for skolebestyrelsen

August

 

•       Konstituering af skolebestyrelse

•       Arbejdsgrupper fastlægges (hvilke, hvem)

•       Særlige fokusområder

•       Møderække vedtages

•       Forretningsorden (valgår)

•       Forældremøder

•       Principper (Planlægning/evaluering)

 

September

 

•        Aftaler om tilsyn

 

Oktober

 

 

 

November

 

•       Budgetopfølgning og regnskabsafslutning

•       Skolens budget (næste år)

•       Principper og tilsyn

•       APV

•       Kontaktforældremøde

•       Nationale testresultater

•       Indskrivning

•       Kvalitetsrapport

 

December

 

•       Midtvejsevalueringer

 

Januar

 

•       Skolens regnskab og kommende budget

•       Ferieplan

•       Skoleårets planlægning

 

Februar

 

•       Godkendelse af ferieplan

•       Vedtagelse af budget

•       Tilmelding mv (1. fase i fagfordeling)

•       Valgfag

•       Hvordan ønsker vi at prioritere

•       Prioriteringen af timer til de enkelte fag

 

Marts

 

•       Trivsel (incl. måling)

•       Årsberetning

•       Årligt møde for forældre

•       Timefordelingsplan

 

April

 

•       Evaluering af årets arbejde, møder og mødeplanlægning

•       Principper og tilsyn

•       Opfølgning

•       Undervisningsmidler og metoder

 

Maj

 

•       Udtalelse om skoleskemaer

 

Juni

 

 

 

 

Årshjul for RC – den faglige del

August

•       Sprogscreening i 0. årg.

•       Dysleksiscreening 3. årg.

September

•       Dysleksikursus VAKS - 3. årg.

•       Sprogscreening 0. klasse

Oktober

•       Ordlæs 2 – 2. årg.

•       Visitationer og re-visitationer til BUF-flex

November

•       Visitationer og re-visitationer til BUF-flex

•       Læringskonference læsning - 4. årg.

•       Læringskonference læsning - 6. årg.

•       Lærings- og trivselskonference 7. årg.

December

 

Januar

•       Ordlæs 1 – 1. årg.

•       Læringskonference læsning + UPV - 8. årg.

Februar

•       Lærings- og trivselskonference 5. årg.

Marts

•       Nationale tests læsning – 2. + 4. + 6.+ 8. årg.

•       Nationale tests matematik – 3. + 6.+ 8. årg.

•       Nationale tests i engelsk – 4. + 7. årg.

April

•       Læringskonference læsning - 2. årg.

•       Tværfaglig klassegennemgang i 4.kl.

•       MAT-test 1.-8. årg.

Maj

•       Læringskonference Matematik - 3. årg.

•       Læringskonference Matematik - 6. årg.

•       Læringskonference Matematik - 8. årg.

Juni

•       Overlevering til nyt lærerteam 0. årg. + 3. årg. + 6. årg.

•       Planlægning af indsatser

•       Indstilling af elever til RC-forløb

                     

LK= Læringskonference. Klassevis med deltagelse af fx afdelingsleder, faglærer og faglig vejleder (Mat/da). Afdelingsleder /Faglig vejleder indkalder.

TVF = Tværfaglig klassegennemgang. Skolesocialrådgiver, afdelingsleder, trivselsteam og klassens lærere.             Afdelingsleder indkalder.

UPV = Uddannelsesparathedsvurdering 

 

 

Årshjul for RC – trivsel og inklusion

August

•       Fri for mobberi - 0. + 1. + 2. + 3. årg.

•       Indsats om god opstart i 1. klasse – 1. årg.

September

•       Fri for mobberi - 0. + 1. + 2. + 3. årg.

•       Indsats om god opstart i 1. klasse – 1. årg.

Oktober

•       Fri for mobberi - 0. + 1. + 2. + 3. årg.

•       Indsats om god opstart i 1. klasse – 1. årg.

•       ”Bombekursus” – 2. + 3. årg.

•       Forældremøde ” En teenager i familien” SSP – 7. årg.

•       ”Identitet, dit valg” – 7. årg.

November

•       Fri for mobberi - 0. + 1. + 2. + 3. årg.

•       ”Bombekursus” – 2. + 3. årg.

•       Sociale medier – 4. årg.

•       ”Identitet, dit valg” – 7. årg.

•       Opmærksomhed på ikke uddannelsesparate elever – 8. + 9. årg.

December

•       Fri for mobberi - 0. + 1. + 2. + 3. årg.

•       Opmærksomhed på ikke uddannelsesparate elever – 8. + 9. årg.

Januar

•       Fri for mobberi - 0. + 1. + 2. + 3. årg.

•       ”Bombekursus” – 2. + 3. årg.

•       ”Livet efter folkeskolen” – 9. årg.

Februar

•       Fri for mobberi - 0. + 1. + 2. + 3. årg.

•       ”Bombekursus” – 2. + 3. årg.

•       ”Livet efter folkeskolen” – 9. årg.

Marts

•       Fri for mobberi - 0. + 1. + 2. + 3. årg.

•       ”Bombekursus” – 2. + 3. årg.

•       Eksamensangst – 9. årg.

April

•       Fri for mobberi - 0. + 1. + 2. + 3. årg.

•       ”Bombekursus” – 2. + 3. årg.

•       Mulighed for midtvejsstatus på klassens trivsel – 5. årg.

•       Eksamensangst – 9. årg.

Maj

•       Fri for mobberi - 0. + 1. + 2. + 3. årg.

•       ”Bombekursus” – 2. + 3. årg.

•       Forældremøde om digitale medier – 3. årg.

•       Mulighed for midtvejsstatus på klassens trivsel – 5. årg.

•       Overgangen fra 6. klasse til 7. klasse – 6. årg.

•       Eksamensangst – 9. årg.

Juni

•       Fri for mobberi - 0. + 1. + 2. + 3. årg.

•       Forældremøde om digitale medier – 3. årg.

•       Overgang fra Kastelsvej til Holsteinsgade – 3. årg.

 

Årshjul for Læringscentret

August

 

•       Rettighedsskole

•       Bogudlevering

•       Rykkere ud om ikke afleveret materialer

•       Opstart i klasserne med materialer mm

•       Busterfestival

•       Temauger

•       Opfølgning på MeeBook pilot

•       Opdateringer ift. CFU

 

 

 

September

 

 

 

Oktober

 

•       Temauger

•       Julekalender/arrangementer

•       Ønsker og prioritering af de sidste midler på budgettet

•       Involvering i nationale test frivillig periode

 

 

 

November

 

 

 

December

 

 

 

Januar

 

•       Rettighedsskole - opfølgning

•       Temauge

 

Februar

 

 

 

Marts

 

•       Rettighedsskole

•       Nationale test

•       Planlægning af næste skoleår

•       Samarbejde med fagudvalg om prioritering af midler for kommende skoleår

•       Planlægning af bogaflevering /udlevering

•       Bestilling af læremidler

•       Årsplan for kommunale og nationale temaer og kampagner

 

 

 

April

 

 

 

Maj

 

•       Bestilling af læremidler

 

Juni

 

•       Bogaflevering