Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fokusområder

Fokusområder

Nedenstående oversigt viser skolens prioritering af indsatser og opgaver i det kommende skoleår.

Prioriterede indsatser/opgave

Grundlaget for prioriteringen

Overordnet beskrivelse af prioriterede indsats/opgaves indhold

eTwinning

eTwinning er en europæisk platform til fællesskab og samarbejder mellem skoler og institutioner i Europa.

 

Skolen har i perioden 2015-20 haft ERASMUS KA1 og KA2 projekter og vil gerne fortsætte med at arbejde med internationalisering, da det har været et væsentligt bidrag til udviklingen af vores skole og efteruddannelse af lærere.

Vi vil arbejde med, at alle klasser på skolen via platformen, får hele verden ind i klasselokalerne. Eleverne skal have mulighed for at være kreative, kommunikere direkte med skoler i andre lande via videomøder og samarbejde omkring projekter og opgaver med jævnaldrende børn og unge både i vores nabolande og på den yderste grænse af Europa.

Vi forventer at søge akkreditering i 2021, og løbende udvikle vores internationaliseringsstrategi.

Faglig fokus på faget matematik

Skolen har over en årrække kunne iagttage, at elevernes faglige resultater i faget matematik ikke ligger på et forskolen samlet set tilfredsstillende niveau. Dette har skoleledelsen analyseret yderligere ifm. skolens deltagelse i Oslo-skolelederuddannelsen.

Skolens matematikvejledere, matematiklærere og ledelse sparrer ift. en særlig indsats ift. at forbedre skolens faglige resultater i faget matematik.

Fagteam

Der skal sikres en platform for fælles forberedelse af undervisning i enkelte fag (Faglig fokus - vandret).

Lærerne mødes til fagteammøder, der er lagt fast ind i skolens mødeplan.

 

Fagudvalg

Der skal tilrettelægges drøftelser af fælles faglige prioriteringer på tværs af matrikler og årgangsteam (Faglig fokus – lodret)

Fokus på den faglige trappe fra årgang til årgang. Ledelsen har opdelt skolens fagudvalg for det kommende skoleår imellem sig.

Feedbacksamtaler

Skolens praksis ift. udvikling af feedback til eleverne skal løbende udvikles.

Der arbejdes systematisk med feedbacksamtaler i skolen overbygning som en del af udskolingsindsatsen.

Fokus på brug af relevante data ift. undervisning og evaluering

Skolen skal udvikle sin praksis for brug af faglige og trivselsdata.

Fokus på at inddrage relevante data ift. undervisning, feedback, prioriteringer, trivselsindsatser mv.

Udskolingsindsats

Skolen har et ønske om at udvikle sin praksis ift. faglig feedback til eleverne, øge de faglige resultater og udvikles udskolingsmiljøet for skolens ældste elever.

Ud over feedback-samtaler har skolen fokus på at hæve elevernes eksamenskarakterer, både generelt og hos de elever, der ligger blandt de fagligt 20% svageste. Fokus er også på de elever, der har svært ved at gå i skole – og på udvikling af et nyt relevant udskolingsmiljø for skolen 7. til 9. klasser.

Udvikling af læringsmiljøet i Holsteinsgade – 5. til 9. klasse

Med afsæt i at skolen vokser, skal rammer og pædagogiske/faglige strukturer i Holsteinsgade tilpasses.

Der igangsættes en procesplan ift. hvordan undervisningsmiljøet af tilrettelægges strukturelt og indholdsmæssigt.

Implementering af det nye pædagogisk notat og ’Plads til forskellighed’

Skolen skal implementere det nye kommunale pædagogiske notat.

Der arbejdes systematisk med implementering af den nye skabelon, med fokus på en bred involvering af skolens team.

Læringskonferencer

Skolens praksis ift. brug af data, skal fortsat udvikles.

Der arbejdes på alle årgange med systematisk analyse og opfølgning ift. elevresultater fra tests.

Undervisning af elever med særlige ressourcer (EMSR)

Skolen ønsker at udvikle sin praksis ift. at blive bedre til at udfordre elever med særlige faglige ressourcer.

Skolen får i samarbejde med Clever Consulting uddannet fire faglige vejledere ift. elever med særlige faglige ressourcer.

Efter forløbet vil deltagerne på et praksisfunderet plan være i stand til at:

-Identificere højtbegavede børn herunder styrker og udfordringer.

-Planlægge et ABC-differentieret forløb i eget fag.

-Fremstille ekstra materiale til brug i relevante fag.

-Planlægge et differentieret forløb på tværs af fag.

-Vejlede og inspirere kolleger om højtbegavede børn.

-Kommunikere med forældre om højtbegavede børns trivsel.

Elevinddragelse

Udarbejde en strategi for elevinddragelse i skolens beslutningsprocesser

Skolebestyrelse, elevråd, rettighedsråd og udviklingsgruppe, skal inddrages i et arbejde med at sikre inddragelse af eleverne i skolens beslutningsprocesser. Fokus er i første omgang på, hvor eleverne kan inddrages og efterfølgende - på hvordan det skal ske i praksis.

Fra tre til to afdelinger

For at kunne rumme det nuværende antal klasse og spor, har det været nødvendigt at flytte skolens 4. klassetrin til Kastelsvej. Dermed har skolen ikke længere et egentlig mellemtrin på sammen matrikel.

Det skal drøftes og beskrives, hvordan implementering af en matrikelbaseret afdelingsopdeling skal være, 0. til og med 4. klasse på K58, og 5. til og med 9. klasse i H41.

Fokus på en god dialog mellem skole og hjem

Langelinieskolen ønsker at udvikle den gode dialog mellem skole og hjem.

Efter en længere periode med nød- og fjernundervisning, hvor forældre fx ikke længere har kunne tale med personalet, når de afleverer deres børn i skole.

OTL

OTL-kursus for alle medarbejdere og skolens kontaktforældre.

Alle medarbejdere skal deltage i et fælles kursus med fokus på anerkendende og konfliktnedtrappende dialog.

Kommunikation mellem skole og forældre

Sikre en god, rettidig og tydelig dialog med forældrene til skolens elever.

Alle klasse og team på skolen skal løbende have fokus på implementering af den kommunale strategi for affaldssortering på skoler og institutioner.

Fokus på at styrke tryghed og trivsel

Kursus/ forløb med Helle Nattestad fra Frejaskolen

Møder, drøftelser og kursus med eksterne oplægsholdere ift. at udvikle og styrke vores praksis i relation til forebyggelse og håndtering af konflikter og voldsomme hændelser.

Hygiejnepolitik

Der er behov for et løbende fokus på god hygiejne i alle skolens afdelinger.

Fokus på at implementere den nye hygiejnepolitik, og fokus på oprydning og rengøring som en del af et godt skole- og arbejdsmiljø. Fokus på løbende information til elever og personale ved samarbejder og personalemøder.

Internt kursus for nyansatte

Der er behov for en systematik ift. at informere og uddanne nyansatte i Langelinieskolens specifikke og lokale arbejdsforhold.

I uge 26 og 31 afholdes kursus for nyansatte med fokus på skolens værdier, klasseledelse, samarbejde, skole/hjem-samarbejde mv. Afsæt er bl.a. skolens personalehåndbog. Ledelse, TR, AMR m.fl. står for kurset

Ny læreraftale

A20 København

Implementering af ny arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere.

Samtaler om opgaveoversigter.

Evalueringen af hvordan aftalen fungerer her på Langelinieskolen aftales i skolens TRIO.

Opfølgning på trivselsundersøgelsen TU21

Alle skolens medarbejdere har mulighed på at svare på en trivselsundersøgelse.

Med afsæt i svarene i undersøgelsen udarbejdes der i skolen MED og AMG en handlingsplan. Skolens MED, AMG, TRIO og skolebestyrelse følger fremdriften i arbejdet med handlingsplanen.