Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Målsætning

Langelinieskolens målsætning

 

                                                                      Vision – hvor vil vi gerne hen som skole?

 

På Langelinieskolen arbejder vi for at skabe udviklende og fællesskabsorienterede læringsrum for vores elever. Ved afslutningen af 9. klasse har alle elever opnået faglige kompetencer, sociale færdigheder samt demokratisk dannelse, så de er i stand til at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse.

Elever på Langelinieskolen får en oplevelse af, at det forpligter at gå i skole – både i forhold til egen indsats, men også i forhold til skolens små og store fællesskaber.

Langelinieskolen skal være en spændende og udviklende arbejdsplads for alle personalegrupper.

                                                                                              Hvordan gør vi?

Vi vil arbejde os frem mod at gøre vision til virkelighed ved, at børn og voksne på skolen arbejder særligt med fire områder:

 • Læringsmiljø
 • Faglighed
 • Samarbejde
 • Trivsel

Klasser, elevråd, team, afdelinger, ledelse og bestyrelse vil, i sin planlægning af årets arbejde medtage mindst én målsætning fra hvert af de fire områder.

Vi vil løbende evaluere på de mål, vi arbejder med.

                                                                                       Langelinieskolens motto

                                          Handlekraftige mennesker i forpligtende fællesskaber – kvalitet i liv og læring

Læringsmiljø

Vores definition: En kontekst for udvikling af sociale, faglige og samfundsmæssige kompetencer.

MÅL

At eleverne oplever

 • undervisning, der er varieret
 • at man lærer noget, og at det gerne nogle gange må være sjovt
 • at arbejde med IT og iPads i undervisningen
 • at vi kender hinanden på tværs af klasser og gennem venskabsklasser og fælles temauger

At skolens personale arbejder med

 • anerkendende tilgang
 • supervision med henblik på at skabe læring blandt lærere/pædagoger
 • et vedvarende fokus på at tilrettelægge undervisning, der skal styrke den almindelige indlæring
 • at styrke mulighederne for at differentiere vores undervisning
 • afprøvning af nye undervisningsformer
 • at sikre og styrke elevernes demokratiske dannelse og sociale ansvarlighed
 • at kollegial feedback, rosende som kritisk, skal være konkret og konstruktiv
 • rummelighed i forhold til elevernes forskelligheder og forskellige forudsætninger
 • at styrke personalets kompetencer i at skabe læringsmiljøer for udsatte børn, herunder CI

Skolens personale aftaler med forældre og elever, hvordan de bedst kan bidrage til og støtte arbejdet med skolens læringsmiljø.

Faglighed

Vores definition: Den enkeltes mulighed for at mestre et givent emne samt evnen til at bruge det i samspil med andre fagligheder.

MÅL

At eleverne oplever

 • at det kan være sjovt at lære
 • at man får forklaret, hvad man skal lære
 • at man får forklaret nye ting, der skal læres, sådan at man forstår det
 • at have mulighed for at fordybe sig i emner og fag
 • mulighed for bevægelse som en måde at lære på
 • voksne, der involverer sig i det, der er brug for hjælp til

At skolens personale arbejder med

 • at styrke de faglige miljøer for alle
 • at understøtte den faglige dialog og vidensdeling
 • at bruge test og evaluering som et pædagogisk værktøj til styrkelse af elevens faglige niveau

Skolens personale aftaler med forældre og elever, hvordan de bedst kan bidrage til og støtte arbejdet med faglighed.

Samarbejdsrelationer

Vores definition: Elevernes, forældrenes og personalets evne til at udvikle og løse opgaver i fællesskab.

MÅL

At eleverne oplever

 • at blive anerkendt, set, hørt og rost
 • at få en fair behandling af de voksne
 • at være med til at bestemme
 • at vi er gode til at have respekt for hinanden – også for vores forskelligheder
 • at vi har en kultur, hvor vi ”tør” lave fejl – og at alle lærer af dem
 • at vi er gode til at rose hinanden, når noget går godt

At skolens personale arbejder med

 • at hver enkelt elevs trivsel bliver håndteret i et samarbejde mellem personale og forældre
 • at udveksle erfaring i hvordan skole-hjem-samarbejdet fungerer bedst

At forældrene oplever

 • at man arbejder aktivt for at tage et medansvar for at opbygge stærke forældrerelationer
 • at man støtter sit barn i at have stærke relationer med resten af klassen
 • at tage et aktivt ansvar for skole-hjem-samarbejdet
 • at skolen og personalet tales op - og ikke ned
 • at vi på Langelinieskolen retter kritik af skole og lærere direkte til de involverede for at sikre en konstruktiv dialog

Skolens personale aftaler med forældre og elever, hvordan de bedst kan bidrage til og støtte arbejdet med samarbejdsrelationer.

Trivsel

Vores definition: Du har det godt med dig selv og i selskab med andre, og du bliver udfordret og anerkendt som den, du er.

MÅL

At du som elev oplever

 • at du føler dig anerkendt, set og hørt
 • at du har venner
 • at der er et skift mellem skole og fritid
 • at vi har gode fællesarealer på skolen, hvor der også er grønt
 • at vi i klassen, på trinnet, i afdelingen og på skolen generelt har gode traditioner
 • at vi har venskabsklasser, når vi skal starte på skolen, og når vi skal skifte til 4. klasse
 • at dine pædagoger og lærere snakker sammen og trives i hinandens selskab
 • at mor og far bakker op om din skolegang og fritidsliv
 • at mor og far deltager i din klasses og skolens arrangementer
 • at vi udviser respekt for hinanden – elever, personale og forældre imellem

At skolens personale arbejder med

 • at styrke den sociale kapital blandt lærere/pædagoger/øvrigt personale og elever
 • at have fokus på venskaber og formulerer, hvordan man bygger gode venskaber
 • at italesætte den gode samarbejdsrelation
 • at undervise i, hvordan man håndterer konflikter
 • at bidrage til en følelse af, at alle skal føle sig velkomne på Langelinieskolen

Skolens personale aftaler med forældre og elever, hvordan de bedst kan bidrage til og støtte arbejdet med trivsel.