Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Klassesammenlægning

Sammenlægning af klasser på en årgang


Hvorfor kan det komme på tale at sammenlægge klasser?

Hvis elevtallet i en klasse eller elevtallet samlet set på en årgang bliver for lavt eller for højt, kan det blive nødvendigt at dele en klasse eller lægge klasser sammen, eller helt at danne nye klasser på årgangen.
Vurderingen tager afsæt i årgangens samlede elevtal eller samspillet mellem eleverne i de enkelte klasser eller på en årgang. En klassesammenlægning kan også besluttes med afsæt i pædagogiske overvejelser.
Klassesammenlægning eller klassedeling vil tage afsæt i Folkeskolelovens bestemmelser. Her er det beskrevet, at der som udgangspunkt dannes en klasse for hver 28 elever. Elevtallet i en klasse må ved et skoleårs begyndelse ikke overstige 28 elever. 
Klassesammenlægning kommer som udgangspunkt på tale, når der er et lavt elevtal på årgangen. De økonomiske midler tildeles en skole efter det faktiske elevtal på en årgang, hvorfor et lille elevtal i en klasse eller flere klasser på en årgang bliver en væsentlig årsag til klassesammenlægning. 
Når klasser lægges sammen, kan det give usikkerhed og utryghed. Hvis en klasse skal opløses, rejser der sig altid en række spørgsmål - både for elever, lærere og forældre. Ikke to situationer er ens, og derfor er det vigtigt, at klassesammenlægninger tager afsæt i en gennemskuelig proces og et tydeligt beskrevet forløb.

Hvem bliver inddraget og hvordan?

Processen med at danne nye klasser skal have som mål at skabe social og faglig trivsel og respektfulde fællesskaber, og forløbet tilrettelægges med henblik på tryghed og gennemsigtighed for de involverede elever, forældre og lærere. 
Det tilstræbes at sikre en god og rettidig kommunikation. Når kendte fællesskaber skal ændres og nye skal etableres, skal det så vidt muligt tilstræbes, at processen, af elever, forældre og medarbejdere, opleves som god og gennemsigtig. 
Beslutning om klassesammenlægning/-deling træffes af skolens ledelse. Beslutningen forelægges skolebestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde.


Elever og forældre informeres så tidligt som muligt efter en truffet beslutning om en forestående klassesammenlægning/-deling.
De berørte forældre informeres af ledelsen pr. mail på skolens Aula, og forældrene inviteres samtidig til forældremøde, hvor der bl.a. informeres om principper for klassesammenlægning, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål, og hvor der tales om den konkrete model og den forestående proces.
Eleverne informeres af klasselæreren, og elever og forældre informeres som udgangspunkt samtidig.
Årgangsteamet udarbejder et forslag til den nye klassedannelse og fremlægger det for skolens ledelse, som træffer den endelige beslutning. 


Der vil altid være elevinddragelse, når vi skal danne nye klasser. Hvordan eleverne inddrages, afhænger af elevernes alder, og lærernes fornemmelse for klassernes dynamikker. Der er forskellige modeller, hvor eleverne fx beskriver gode samarbejdspartnere i gruppen, venskaber og andre sociale strukturer. Der vil være mulighed for elevsamtaler i forløbet, hvor de nærmeste lærere har 1:1 samtaler med de enkelte elever, inden den endelige klassesammensætning besluttes. 
Det tilstræbes, at der i de nye klasser vil være lærere/pædagoger, som er kendt af klassens elever.
Når klasserne er dannet, afholdes der hurtigst muligt et forældremøde, hvor det drøftes, hvordan forældregruppen bedst muligt støtter op om den nye klasse. Der vælges nye kontakt- og trivselsforældre.
Ledelsen afsætter i samråd med årgangsteamet ressourcer til at give de nydannede klasser den optimale start. Ressourcen afhænger af det aktuelle behov og skolens økonomi.

Hvad kan man som forældre være særligt opmærksomme på?


Forældrene kan bidrage konstruktivt i processen ved fx at deltage på de indkaldte møder og have en positiv tilgang til den nye klasse, de nye kammerater, forældre og lærere/pædagoger.
Det er vigtigt med fokus på både individet og fællesskabet. I en ny klasse skal både ens eget barn og hele klassen være i en god faglig og trivselsmæssig udvikling.
Erfaringer fra forældre om, hvordan vi bedst støtter op om nye klassefællesskaber og hjælper eleverne til at lande bedst muligt i de nye fællesskaber:
 

  • Bak bedst muligt op om de nye klassefællesskaber, og vær forberedt på, at det kan blive både svært og frustrerende, og at der vil være bump på vejen.
  • Vi har på Langelinieskolen gode erfaringer med klassesammenlægninger, også selvom det kan tage tid, før alle er er faldet til i de nye klasser.
  • Sørg for, at der laves sociale arrangementer, både for elever og forældre. Sørg for legegrupper (eller andre aldersrelevante arrangementer i mindre grupper), sørg for at alle bliver inviteret på legeaftaler (eller andre aldersrelevante aftaler).
  • Vær åben og nysgerrig i forhold til de andre børn og voksne.
  • Tal positivt om processen og den nye klasse over middagsbordet.