MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen til et nyt skoleår

Langelinieskolen august 2020

Velkommen tilbage efter sommerferien

Denne sommer har for de fleste været speciel, hvor man har måtte få det bedste ud af situationen – både ift. de begrænsede rejsemuligheder og ift. det altid lunefuld danske sommervejr.

Nu står vi foran snart at skulle åbne skolen – og desværre bliver det ikke uden en række Corona-forholdsregler.

Vi forventer at alle klasser skal d. 10. august møde ind i deres klasselokaler, og klasserne vil ikke længere være opdelt i to grupper. Men der vil fortsat være fokus på: At holde en meters afstand, hvordan eleverne møder ind om morgenen, håndhygiejne, opdeling af vores to skolegårde, den generelle rengøring på skolen, at alle klasse ikke bruger de samme toiletter, at forældre og gæster kun i begrænset omfang har adgang til skolens bygninger, at der kun afholdes de mest nødvendige fællesarrangementer, at undervisning kan kombineres med både fysisk undervisning på skolen og fjernundervisning, at der afholdes flere onlinemøder mm. 

Hvad har vi særligt fokus på i 20/21

Dette skoleår bliver skolens tre didaktiske vejvisere uddannet til at kunne vejlede lærere og pædagoger og forældre ift. undervisning af børn med særlige faglige ressourcer.

Skolens ressourcecenter (RC) og skolens pædagogiske læringscenter (PLC) organiseres på en ny måde. Den nye organisering lægger vægt på en fokusering af de faglige og trivselsmæssige indsatser. Som et eksempel på et fokusområde er også læsning i lektietiden.

Som tidligere annonceret vil skolebestyrelsen tilrettelægge et forløb med inddragelse af elever, forældre og personale, der skal føre frem til udarbejdelsen af en ny målsætning for skolen, særligt med fokus på skolens værdigrundlag som rettighedsskole.

Et andet vigtigt fokusområde for skolebestyrelsen er, at skolen inddrager erfaringerne fra skolenedlukning og fjernundervisning i skolens fremadrettede planlægning.

For år tilbage var vi begyndt at ændre måden, skolens ældste elever gik i skole på, men desværre blev flere af de tiltag, vi havde sat i gang, og som elever og ansatte var tilfredse med, sat på ’stand by’ i takt med indfasningen af Folkeskolereformen. Vi mener, at tiden nu er inde til at gentænke rammer og indhold ift. vores udskoling. Derfor skal en arbejdsgruppe, nedsat af skolebestyrelsen i løbet af det kommende skoleår, i samarbejde med skolens udviklingsgruppe og skolens store elevråd arbejde med, hvordan fremtidens udskoling på Langelinieskolen skal se ud.

Det kommende skoleår vil skolen fortsat have fokus på elevtrivsel og elevernes faglige resultater. Og vi må i lighed med alle andre skoler se i øjnene, at selvom resultater udvikler sig, er der udsving fra år til år.

De seneste år har vi på skolen arbejdet med eTwinning i forskellige klasser. Dette skoleår skal alle klasser arbejde med eTwinning, og vi håber denne arbejdsform, hvor eleverne er i dialog med klasser i andre europæiske lande, er med til at udvikle eleverne fagligt og samtidig giver eleverne indsigt i leveforhold og tænkemåder på tværs af landegrænser.

Erasmus-projekter har fyldt en del på skolen over en årrække. Om vi kommer med i et nyt Erasmusprojekt er i skrivende stund ikke afklaret, men vores interesse for interkulturelt samarbejde med skoler i andre lande vil fortsætte – også hvis vi ikke kommer med i et nyt projekt det kommende skoleår.

I vores indskoling deltager vi det kommende skoleår i et kommunalt projekt med fokus på ’Co-teaching’. Her er perspektivet, at flere fagligheder sættes i spil ift. den enkelte klasse. Vi ser frem til at være en del af projektet og til at kunne udvikle skolens praksis ud fra erfaringerne fra projektet. Co-teaching kommer dermed til at bidrage til den fortsatte udvikling af skolens arbejde med det inkluderende fællesskab for alle skolens elever.

At Langelinieskolen er en rettighedsskole, er blevet en vigtig del af skolens værdigrundlag. Skolens Rettighedsråd udarbejder en årsplan for arbejdet med børns rettigheder – og denne årsplan kan ligge på skolens hjemmeside.

O-tolerance ift. vold, mobning, diskriminering ift. etnicitet, racisme eller diskriminering ift. seksualitet er fortsat et vigtigt fokus for os som skole. Det betyder blandt andet, at hvis vi bliver opmærksomme på, at der er elever eller ansatte, som ikke overholde denne 0-tolerence, skal der i alle tilfælde følges op jf. fremgangsmetoden beskrevet i skolens anti-mobbestrategi, der også kan læses på skolens hjemmeside.

For at kunne udnytte skolens lokalekapacitet bedst mulig har vi måttet rykke skolens 4. klassetrin fra Holsteinsgade til Kastelsvej. En konsekvens af dette bliver, at skolen i fremtiden vil blive organiseret i to afdelinger, og ikke som tidligere i tre afdelinger. Denne omorganisering vil finde sted i løbet af dette skoleår.

I vores fritidsinstitution vil der det kommende skoleår være særligt fokus på de erfaringer, vi har fået med nedlukningens strukturelle ændringer. Det betyder, at vi vil have et fokus på, hvordan vi kan fastholde vigtige værdier som alsidighed, tryghed og relationsdannelse, samtidig med at have et spændende fritidstilbud for barnet i klasse-/årgangssammenhæng, som er den foreløbige strukturelle ramme i Coronaperioden.

SPK, Langelinieskolens afdeling for børn med høretab og/eller særlige, sproglige vanskeligheder, er en del af den samlede organisation, Langelinieskolen, og følger i muligt omfang samme fokusområder, som ovenfor beskrevet. Derudover har SPK i det kommende skoleår fokus på øget tværfagligt samarbejde mellem skole, fritids - og elevhjem.

Børnene på SPK har vidt forskellige og individuelle behov, og vi skal arbejde med at tilpasse rammen til deres unikke behov for læring og trivsel. Vi skal kompetenceudvikle indenfor området ’verbal dyspraksi’ og vi skal have fokus på opkvalificering ift. tegnsprog og test, sproglige som fag-faglige.

Et kontinuerligt fokus er vores samarbejde med børnenes hjemkommuner. Dette samarbejde omfatter i indeværende skoleår kommunerne København, Ishøj, Glostrup, Brøndby, Frederiksberg, Greve, Rudersdal samt, med virkning pr. 1. august, Ballerup.

Elevhjemmet som er tilknyttet SPK, vil dette skoleår særligt arbejde med at skabe en så normal hverdag som muligt, trods særlige krav til afstand og hygiejne, der skaber udfordringer i forhold til at skabe et trygt og hjemligt bomiljø.

Derudover er fokus fortsat, at det enkelte barn udvikler sine sociale og sproglige kompetencer bedst muligt inden for et forpligtende fællesskab af børn og voksne.

Og så glæder vi os til at komme i gang – og ser frem til et forhåbentlig sjovt og lærerigt skoleår.

Med venlig hilsen

Ledelsen på Langelinieskolen